რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკური მონაცემები დანაშაულის სახეების მიხედვით (2014-2017)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დანაშაულის სახეობა2014201520162017
დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ6617479051013
დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ3886444646605349
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნა20231615
დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ131274336339
დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ419495689849
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ4161038
დანაშული საკუთრების წინააღმდეგ13422129141329614385
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ161180228364
დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში285307511581
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში305312255187
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ25382735
დანაშაული საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ1909194119571575
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა7792133163
დანაშაული მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი ზნეობის წინააღმდეგ1161027493
საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში0000
ნარკოტიკული დანაშაული7312512651964762
სატრანსპორტო დანაშაული 3055318231422626
კომპიუტერული დანაშაული 168273550506
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ305456381868
დანაშაული საქართველოს კონსტიტუციული წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ47423427
ტერორიზმი5142119
სამოხელეო დანაშაული 429592503503
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ2837241320602421
დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ12172521
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ10612894145
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება47373326
დანაშაულის სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ693857785946
დანაშაული დაქვემდებარების წესისა და სამხედრო ღირსების დაცვის წინააღმდეგ75546673
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ13171015
დანაშაული კაცობრიობის მშვიდობის, უშიშროებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ1100