სამინისტროების შტატგარეშე თანამშრომლების პრემიებსა და სახელფასო დანამატებზე გაწეული ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ფინანსთა სამინისტრო7.710.477.2100.4104.5-
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო615.32845.369.585.2
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო0017.7292213.7277.4
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო055.2256.8422.5403.6-
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო0007.814.819.2
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო6.891.3207.6438.4415407
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო007.91700
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო0034.66758.451.9
ენერგეტიკის სამინისტრო00006.811.6
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო11.511.920.955.792.9-
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო7.810.477.3100.4104.586.1
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო11.821.674.1109.5179.7132.4