დანაშაულის გახსნის პროცენტული მაჩვენებლები დანაშაულის სახეების მიხედვით: 2014-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დანაშაულის სახეობა2014201520162017
დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ29.828.512018.16
დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ60.0669.8265.1965.6
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნა7560.8731.2560
დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ61.0768.9868.1564.9
დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ50.3649.955.1550.65
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ0502031.58
დანაშული საკუთრების წინააღმდეგ49.8749.4348.343
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ60.2553.3353.9553.85
დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში30.5341.0419.5726.16
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში26.8927.2442.3543.85
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ4863.1659.2657.14
დანაშაული საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ85.1288.5683.776.57
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა35.0633.719.5514.72
დანაშაული მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი ზნეობის წინააღმდეგ64.6661.7651.3540.86
საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში0000
ნარკოტიკული დანაშაული92.2793.9592.0392.13
სატრანსპორტო დანაშაული 28.0228.0626.8929.66
კომპიუტერული დანაშაული 41.6719.4136.7325.3
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ61.3170.6158.2732.37
დანაშაული საქართველოს კონსტიტუციული წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ61.747.625051.85
ტერორიზმი6035.7171.4352.63
სამოხელეო დანაშაული 29.1421.9612.1313.72
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ71.9876.8874.4262.66
დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ83.3376.476823.81
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ66.0473.445035.86
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება10097.310092.31
დანაშაულის სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ56.2868.3870.8368.6
დანაშაული დაქვემდებარების წესისა და სამხედრო ღირსების დაცვის წინააღმდეგ69.3379.6333.3315.07
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ53.8547.063040
დანაშაული კაცობრიობის მშვიდობის, უშიშროებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ0000