სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი5,35,13,43,53,73,7
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო50,452,034,139,648,850,5