სამინისტროების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (ათასი ლარი) 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
საგარეო საქმეთა სამინისტრო282,3206,1112,293,0111,070,2
ფინანსთა სამინისტრო695,9662,1205,9275,6187,4_
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო92,197,440,363,077,575,8
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო48,937,122,626,325,9-
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო105,886,349,451,654,540,6
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო29,329,217,019,615,413,4
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო98,9176,374,975,854,238,5
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო70,774,721,135,028,326,3
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო68,177,339,933,025,325,6
ენერგეტიკის სამინისტრო96,290,341,449,747,145,5
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო291,1195,3136,4122,977,9-
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო64,578,273,289,277,454,7
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო54,555,138,340,957,2-