რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგისტრირებულიგახსნილი
განზრახ მკვლელობა მ. 1085347
განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში მ.1093333
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1088173
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1094542
თვითმკვლელობამდე მიყვანა მ. 11519548
მუხლები: 110, 111, 112, 113, 114, 1162923
ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება მ. 117172112
მათ შორის მძიმე მ. 117-II-VIII ნაწ.4733
ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება მ. 11817282
ოჯახში ძალადობა მ. 126 152043434
მუხლები: 120-12648831597
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნა3018
გაუპატიურება მ. 13710941
მუხლები: 138-141233109
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა მ. 14313754
ტრეფიკინგი მ. 143 1 , 143 2 , 143 3 .111
მძევლად ხელში ჩაგდება22
მუქარა მ 15129982046
მუხლები: 142-170769305
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ (მ. 171-176)5211
ქურდობა მ. 177178884086
ბინაში შეღწევით მ.177-IIIგ1652177
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 177-II ბ4017901
ძარცვა მ.178267192
ბინაში შეღწევით მ.178-IIIგ1652177
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 178-II ბ4017901
ყაჩაღობა მ.179267192
ბინაში შეღწევით მ.179-IIIბ74
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ.179-IIა105
თაღლითობა მ. 180154103
გამოძალვა მ. 181136
ნივთის დაზიანება მ. 18796
მუხლები: 182, 182 2 , 183, 185,186, 188,189,189 11035289
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 190-207)532316
დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში (მ. 208-213)46572
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში (მ. 214-219)23262
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ (მ. 220-221)1419812
ხულიგნობა მ. 2395735
მძიმე მუხლი 239-III239
ცეცხლსასროლი იარაღის , საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთ. ან ასაფეთქებ. მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება მ. 236884527
ცივი იარაღის ტარება მ. 238 1378214
მუხლები: 222-235, 237, 23810036
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა (მ. 240-245)2448
დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ (მ. 259 1 -259 4 )305
საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში (მ. 259 5 )00
ნარკოტიკული დანაშაული - მძიმე მუხლები: 260, 261-III-IV, 262, 263-III-IV, 264-II-IV, 265-II-III, 266. 267. 268-II-III, 271-III-IV, 272-II-III.21951716
ნარკოტიკების კონტრაბანდა მ. 2626432
ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა ან გასაღება მ. 26017191281
ფსიქოტროპული საშუალებების კონტრაბანდა მ. 26321
ფსიქოტროპული საშუალებების შეძენა, შენახვა, გასაღება მ. 2615240
ნარკოტიკების შემცველ მცენარეთა უკანონო დათესვა მ. 265563529
ნარკოტიკული ნივთიერებების განმეორებითი მოხმარება მ.273, 273¹1042857
მუხლები: 264, 266-272, 274102
ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოება ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა მ. 2763084457
დაზარალებულის სიკვდილით მ. 276- V-VIII344124
მუხლები: 275, 277-283210
კომპიუტერული დანაშაული (მ. 284-286)2143206
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ (მ. 287-306)543255
ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა(მ. 322 1 -322 2 )186
ტერორიზმი (მ. 323-331 1 )82
სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება მ. 332623
სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება მ. 3332861
სამსახურებრივი გულგრილობა მ. 342542
სამსახურებრივი სიყალბე მ. 3412612
ქრთამის აღება მ. 3383318
ქრთამის მიცემა მ. 33996
მუხლები: 334, 335, 337, 339 1 , 340, 342 1500
ყალბი დოკუმენტების დამზადება მ. 3621251596
მუხლები: 343-361, 363915421
დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 364- 367)151
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ (მ. 368-373)14344
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება (მ. 374-376)3427
დანაშაულის სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ (მ. 377- 381 2 )1289710
დეზერტირობა მ. 38910
მუხლები: 382-388, 390-396698
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ (მ. 397-403)162
დანაშაული კაცობრიობის მშვიდობის, უშიშროებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ (მ. 404-413)00