15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით ქალაქებსა და სოფლებში: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქალაქისოფელი
სულ 15+ მოსახლეობა1729.81307.3
სულ აქტიური მოსახლეობა (სამუშაო ძალა)967.6943.6
დასაქმებული798.7891.4
დაქირავებული608.4240.9
თვითდასაქმებული189.9650.5
გაურკვეველი0.40.1
უმუშევარი168.852.2
მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ762.2363.7