საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი სავარაუდო მიზეზები: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემთხვევების რაოდენობადაიღუპადაშავდა
სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში15212227
სატრანსპორტო საშუალების მართვა ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ 506
მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 28445463
შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადასვლა ან გასწრების წესების დარღვევა 38153853
საგზაო ნიშნის ან მონიშვნის დაუმორჩილებლობა1458206
მოძრაობის დაწყების მანევრი 1235194
მოხვევის მანევრი 1454242
მობრუნების მანევრი 33065
უკუსვლით მოძრაობა 61563
გზაჯვარედინის გავლის წესების დარღვევა 1111153
ქ/მ გადასასვლელის გავლის წესების დარღვევა1799182
მგზავრთა გადაყვანის წესების დარღვევა 16016
ტვირთის გადაზიდვის წესების დარღვევა 202
დისტანციის დაუცველობა 2477333
სატრანსპორტო საშუალების დგომა-გაჩერების წესების დარღვევა 11212
განლაგების წესის დარღვევა 14035
რკინიგზის გადასასვლელის გავლის წესის დარღვევა 101
სხვა სახის საგზაო მოძრაობის წესის დარღვევა 32111693844