საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფებისა და რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0_6 6_18 18_30 30_40 40_60 60_65 65_70 70 და მეტი
ქ. თბილისი 964023809108651345819923422734339556
გურია 165439812142247537748586791538
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 706157110681031307498410003661
კახეთი 514110494594667129629224418574660
იმერეთი 5926135857538824613438304226536999
მცხეთა-მთიანეთი 130130281712185231106746402530
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 4953109916425681411664269122204900
სამცხე-ჯავახეთი 109728551318155420914723761224
ქვემო ქართლი 470911370529463788080189215394431
შიდა ქართლი 40549721576165429820225818395041
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 41359180556758607548136910202333
ზემო აფხაზეთი --------