მოსახლეობის განაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000-ს (2018)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-6 წელი 6-18 წელი 18-30 წელი 30-40 წელი 40-60 წელი 60-65 წელი 65-70 წელი 70 და მეტი წელი
ქ. თბილისი 9986237261178113642209934571382310567
გურია 142233292059210434908036551596
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 7011478113710223218105710904008
კახეთი 46979228583760709143221818664912
იმერეთი 5116114847341726812741309426987530
მცხეთა-მთიანეთი 128928961786182931867307222893
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 5175110937160714112833307025475766
სამცხე-ჯავახეთი 89323021202126818854443621338
ქვემო ქართლი 457810558538460748054191916374885
შიდა ქართლი 36768672571159799495224919355457
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 3459777552584865684811978812121
ზემო აფხაზეთი --4-1116