მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ პირთა განაწილება რეგიონებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

0-6 წელი 6-18 წელი 18-30 წელი 30-40 წელი 40-60 წელი 60-65 წელი 65-70 წელი 70 და მეტი წელი
ქ. თბილისი 12783335502123922015397189451821621333
გურია 295875125314559312603346331967516
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 9382108154615185129175817545635
კახეთი 7283163931152111875247686925613515914
იმერეთი 925723764171671718839777110471037227108
მცხეთა-მთიანეთი 18124505313432066907179717295916
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 7049169431177112329268707244642414086
სამცხე-ჯავახეთი 26236580486747559439270821505709
ქვემო ქართლი 6342163891015710411179834650393710199
შიდა ქართლი 5709151041108011357233346130523412739
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 8478200321728916179285895811468010576
ზემო აფხაზეთი --4-1118