სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა პირებზე გადარიცხული თანხა რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

7 ლარიანი სუბსიდიის მიმღები 22 ლარიანი სუბსიდიის მიმღები 44 ლარიანი სუბსიდიის მიმღები სულ სუბსიდიის მიმღები
ქ. თბილისი 25526212122354756401943137
გურია 4629110355427016176861
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 13356664401289292688
კახეთი 6701121755859796344365
იმერეთი 110159439890158972709021
მცხეთა-მთიანეთი 169339363231284141849
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 5021128047872556403245
სამცხე-ჯავახეთი 5036512933837884217587
ქვემო ქართლი 8293628006076912439908
შიდა ქართლი 3791224156081268360740
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 25222417272230888455834