ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები10242.5419111020.972088500
ხარჯები3126.991553839.187874673.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4365.676067110.768643826.5
მთლიანი სალდო2749.874371.0155700000020
ფინანსური აქტივების ცვლილება2749.874371.0155700000030
ვალდებულებების ცვლილება000
ბალანსი000
შემოსულობები10466.1887511202.288588500
გადასახდელები7716.3144511131.273018500
ნაშთის ცვლილება2749.874371.0155700000030