წალკის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები8395.215469541.007375863.5
ხარჯები3672.490344442.291844813.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4233.993424908.652961833.50003
მთლიანი სალდო488.7317190.06257-783.50003
ფინანსური აქტივების ცვლილება488.7317190.06257-783.50003
ვალდებულებების ცვლილება000
ბალანსი-9.0949470177293E-13-9.0949470177293E-132.2737367544323E-13
შემოსულობები8420.720719542.718575913.5
გადასახდელები7931.989019352.6566697.00003
ნაშთის ცვლილება488.7317190.06257-783.50003