მარნეულის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები21978.2768625986.6949125196.6294
ხარჯები13192.8289115363.5811317781.30801
არაფინანსური აქტივების ცვლილება8719.174485144.7621715427.28375
მთლიანი სალდო66.2734700000025478.35161-8011.96236
ფინანსური აქტივების ცვლილება-208.525255294.33961-8203.14836
ვალდებულებების ცვლილება-274.79872-184.012-191.186
ბალანსი000
შემოსულობები22197.2612226779.1705825596.6294
გადასახდელები22405.7864721484.8309733799.77776
ნაშთის ცვლილება-208.525255294.33961-8203.14836