დმანისის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები7411.738438829.159168014
ხარჯები3277.767083814.37395363.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება2944.26181382.905722650.5
მთლიანი სალდო1189.709553631.879540
ფინანსური აქტივების ცვლილება1120.52093631.879540
ვალდებულებების ცვლილება-69.1886500
ბალანსი000
შემოსულობები7419.530568875.245578019
გადასახდელები6299.009665243.366038019
ნაშთის ცვლილება1120.52093631.879540