გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები27637.899128603.9335730082.944
ხარჯები13908.7175214817.1014517775.07
არაფინანსური აქტივების ცვლილება13361.563369295.5273924587.961
მთლიანი სალდო367.618224491.30473-12280.087
ფინანსური აქტივების ცვლილება43.1265100000024380.42073-12434.087
ვალდებულებების ცვლილება-324.49171-110.884-154
ბალანსი000
შემოსულობები28249.6086228704.7601230282.944
გადასახდელები28206.4821124324.3393942717.031
ნაშთის ცვლილება43.1265100000024380.42073-12434.087