ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები25003.6676328444.8075325777.575
ხარჯები16908.7927119473.6515422704.22894
არაფინანსური აქტივების ცვლილება4204.104366224.103457999.575
მთლიანი სალდო3890.770562747.05254-4926.22894
ფინანსური აქტივების ცვლილება2548.702462404.62854-5260.36194
ვალდებულებების ცვლილება-1342.0681-342.424-334.133
ბალანსი000
შემოსულობები25249.1907928683.6233625837.575
გადასახდელები23144.9783326278.9948231097.93694
ნაშთის ცვლილება2104.212462404.62854-5260.36194