აჭარის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელება2017 წლის ფაქტი2018 წლის ფაქტი2019 წლის გეგმა
შემოსავლები1100.160151101.150551108.2
ხარჯები1083.123151089.925021092.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება2.39699050.3
მთლიანი სალდო14.6400111.22553-34.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება14.6400111.22553-34.7
ვალდებულებების ცვლილება000
ბალანსი000
შემოსულობები1100.160151101.150551113.2
გადასახდელები1085.520141089.925021147.9
ნაშთის ცვლილება14.6400111.22553-34.7