რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სულ რეგისტრირებუ ლიაგახსნილია
განზრახ მკვლელობა მ. 1087548
განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში მ.1092521
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1088258
მკვლელობის მცდელობა მ. 19-1094136
თვითმკვლელობამდე მიყვანა მ. 11516633
მუხლები: 110, 111, 112, 113, 114, 1162687
ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება მ. 117185118
მძიმე მუხლი 117-II-VIII ნაწ.2719
ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება მ. 11826292
ოჯახში ძალადობა მ. 126 147613005
მუხლები: 120-12653151780
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნა3312
გაუპატიურება მ. 1379633
მუხლები: 138-141309123
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა მ. 14311536
ტრეფიკინგი მ. 143 1 , 143 2 , 143 3 .215
მძევლად ხელში ჩაგდება მ. 14455
მუქარა მ 1511786996
მუხლები: 142-170821223
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ (მ. 171-176)550
ქურდობა მ. 177197324326
ბინაში შეღწევით მ.177-IIIგ2421321
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 177-II ბ3923982
ძარცვა მ.178374271
ბინაში შეღწევით მ.178-IIIგ139
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ. 178-II ბ1412
ყაჩაღობა მ.179268175
ბინაში შეღწევით მ.179-IIIბ3124
საცავში ან სადგომში შეღწევით მ.179-IIა2012
თაღლითობა მ. 1802032640
გამოძალვა მ. 18112133
ნივთის დაზიანება მ. 1871580229
მუხლები: 182, 182 2 , 183, 185,186, 188,189,189 11133298
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 190-207)329174
დანაშაული ფულადსაკრედიტო სისტემაში (მ. 208-213)667142
დანაშაული საფინანსო საქმიანობის სფეროში (მ. 214-219)211101
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესების წინააღმდეგ (მ. 220-221)4821
ხულიგნობა მ. 2399158
მძიმე მუხლი 239-III3624
ცეცხლსასროლი იარაღის , საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთ. ან ასაფეთქებ. მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება მ. 236967577
ცივი იარაღის ტარება მ. 238 1378262
მუხლები: 222-235, 237, 23813448
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა (მ. 240-245)24824
დანაშაული კულტურული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ (მ. 259 1 -259 4 )150
საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულები კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში (მ. 259 5 )00
ნარკოტიკული დანაშაული - მძიმე მუხლები: 260, 261-III-IV, 262, 263-III-IV, 264-II-IV, 265-II-III, 266. 267. 268-II-III, 271-III-IV, 272-II-III.31002573
ნარკოტიკების კონტრაბანდა მ. 262204136
ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა ან გასაღება მ. 26026112160
ფსიქოტროპული საშუალებების კონტრაბანდა მ. 263178
ფსიქოტროპული საშუალებების შეძენა, შენახვა, გასაღება მ. 2616439
ნარკოტიკების შემცველ მცენარეთა უკანონო დათესვა მ. 265383357
ნარკოტიკული ნივთიერებების განმეორებითი მოხმარება მ.273, 273¹948853
მუხლები: 264, 266-272, 274123
ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოება ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა მ. 2763015397
დაზარალებულის სიკვდილით მ. 276- V-VIII329123
მუხლები: 275, 277-283562
კომპიუტერული დანაშაული (მ. 284-286)126898
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ (მ. 287-306)663251
ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა(მ. 322 1 -322 2 )2217
ტერორიზმი (მ. 323-331 1 )184
სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება მ. 332753
სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება მ. 3333884
სამსახურებრივი გულგრილობა მ. 342668
სამსახურებრივი სიყალბე მ. 341387
ქრთამის აღება მ. 3386018
ქრთამის მიცემა მ. 3391410
მუხლები: 334, 335, 337, 339 1 , 340, 342 141
ყალბი დოკუმენტების დამზადება მ. 3621780686
მუხლები: 343-361, 363920556
დანაშაული სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ (მ. 364- 367)309
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ (მ. 368-373)18453
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება (მ. 374-376)4842
დანაშაულის სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ (მ. 377- 381 2 )964484
დეზერტირობა მ. 38900
მუხლები: 382-388, 390-3961222
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ (მ. 397-403)220
დანაშაული კაცობრიობის მშვიდობის, უშიშროებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ (მ. 404-413)00