გენერალური ინსპექციის მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისადმი დაკისრებული დისციპლინური სახდელების რაოდენობა: 2013-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201320142015201620172018
სასტიკი საყვედური602850720891363384
საყვედური436703639619311342
შენიშვნა372696578480511665
სამსახურიდან დათხოვნა174190161158175151
რიგგარეშე სამ განწესამდე დანიშვნა13578112112127129
მორიგი დათხოვნის უფლების ჩამორთმევა1-1116920
თანამდებობიდან ჩამოქვეითება921131258
თანამდებობიდან ჩამოშორება---57-
თანამდებობიდან გადაყენება----615