Select a graph type to create a visualization

თვეგ იორგი მაჩაბელი - დირექტორიდავით ხვედელიძე - დირექტორის მოადგილემანანა რატიანი - დირექტორის მოადგილე
მარტი2950.002650.002650.00
ივნისი2802.002517.002120.00
სექტემბერი1918.001722.501722.50
დეკემბერი2950.002650.002650.00