Select a graph type to create a visualization

201120122013201420152016
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო12,30,515,426,418,97,7
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური29,830,477,766,473,342,1
საფინანსო ანალიტიკური სამსახური22,921,246,552,940,515,4
ფინანსთა სამინისტროს აკადემია4,62,12,63,900