ვიზუალიზაცია

უკანონო ნადირობა

C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის შედეგები

საკუთრების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა

სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა

თეატრების სპექტაკლებისა და მაყურებელთა სტატისტიკა

თვითმკვლელობის სტატისტიკა: 2014-2017

ფულადი გზავნილები საქართველოში

საქართველოსთვის საჯარო დაწესებულებებისა და ბიუჯეტისთვის უსასყიდლოდ გაწეული ფინანსური დახმარება:1995-2017

2017 წელს თბილისში ნაგვის დაყრაზე გამოწერილი ჯარიმები