საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წლიური ხარჯები, 2015-2018 წლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015201620172018
წლიური სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი6217637531233
წლიური საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის ხარჯი 11701125921063613703
წლიური შრომის ანაზღაურების ხარჯები 36830406594351444261
წლიური ხარჯები51916574045831162292