ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ 2016 წელს საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მომსახურების სახეთანხა
მშენებლობის ნებართვის მოქმდების ვადის გაგრძელება8000
სამრეწველო დანიშნულების ფეთწებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გაცემა6600
შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღება11500
სპეციალისტის კონსულტაცია1450
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის რეგისტრაციის უწყევრივი რეესტრიდან ამონაწერის გაცემა20