სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2016 წელს საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოს. კლას. კოდიდასახელებასსიპ/ააიპ
0ჯამური3811135.93
1შემოსავლები3433724.23
13გრანტები0
131საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები0
1311მიმდინარე დანიშნულების გრანტები0
14სხვა შემოსავლები3433724.23
142საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია3431704.79
1423არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება3431704.79
14233სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან3431704.79
14233067სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური17475
14233068სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული იმპორტის ნებართვის საფასური661064.9
14233069სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის საფასური266304
14233070სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატის საფასური156260
14233071სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ჰიგიენური სერტიფიკატის საფასური62135
14233072სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ წყლის სასაქონლო პროდუქციის კატეგორიის მინიჭების საფასური100
14233073ვეტპრეპარატის რეგისტრაციის საფასური182617.15
14233075პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეგისტრაციის საფასური155241.8
14233076სურსათის განადგურების პროცესზე ზედამხედველობის საფასური13670.72
14233077სასაკლაოებზე ვეტშემოწმების საფასური1456823.21
14233078საკარანტინო ვეტზედამხედველობის საფასური140310.6
14233079წინა საიმპორტო ვეტკონტროლის საფასური308421.41
14233080სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერგაწეული კონსულტაციის საფასური11281
145შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები2019.44
14511შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან1019.44
14517წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები1000
4ნაშთები წლის დასაწყისისათვის377411.7
41წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები377411.7