ეროვნული სატყეო სააგენტოს საშტატო ნუსხა: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დასახელებარაო - ბასარგოთვის ფონდი
ჯამი774564,025.00
აპარატი96112,740.00
ხელმძღვანელობა510,440.00
სააგენტოს უფროსი12,800.002,800.00
სააგენტოს უფროსის მოადგილე22,500.005,000.00
სამინისტროსთან და უწყებებთან საპროტოკოლო საქმიანობის კოორდინატორი11,800.001,800.00
თანაშემწე1840.00840.00
ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების დეპარტამენტი2323,300.00
დეპარტამენტის უფროსი12,300.002,300.00
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე12,000.002,000.00
ტყის მოვლა - აღდგენის სამმართველო87,300.00
სამმართველოს უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი21,000.002,000.00
წამყვანი სპეციალისტი2850.001,700.00
სპეციალისტი3700.002,100.00
ტყის აღრიცხვის სამმართველო1311,700.00
სამმართველოს უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი41,000.004,000.00
წამყვანი სპეციალისტი4850.003,400.00
სპეციალისტი4700.002,800.00
ტყითსარგებლობისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტი1719,250.00
დეპარტამენტის უფროსი12,300.002,300.00
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე12,000.002,000.00
ტყითსარგებლობის სამმართველო87,750.00
სამმართველოს უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი31,000.003,000.00
წამყვანი სპეციალისტი3850.002,550.00
სპეციალისტი1700.00700.00
სატყეო ღონისძიებების უზრუნველყოფის სამმართველო77,200.00
სამმართველოს უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი51,000.005,000.00
სპეციალისტი1700.00700.00
საფინანსო და ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახური2427,350.00
სამსახურის უფროსი12,300.002,300.00
ბუღალტრული აღრიცხვა - ანგარიშგების განყოფილება44,800.00
გ ანყოფილების უფროსი ( მთ ავარი ბუღალტერი)11,950.001,950.00
მთავარი სპეციალისტი21,000.002,000.00
წამყვანი სპეციალისტი1850.00850.00
შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის განყოფილება99,400.00
განყოფილების უფროსი11,500.001,500.00
შესყიდვების კოორდინატორი11,350.001,350.00
მთავარი სპეციალისტი51,000.005,000.00
წამყვანი სპეციალისტი1850.00850.00
სპეციალისტი1700.00700.00
დასახელებარაო - ბასარგოთვის ფონდი
ფინანსების მართვის განყოფილება33,500.00
განყოფილების უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი21,000.002,000.00
ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის განყოფილება77,350.00
განყოფილების უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი51,000.005,000.00
წამყვანი სპეციალისტი1850.00850.00
იურიდიული სამსახური89,850.00
სამსახურის უფროსი12,300.002,300.00
დავების მართვის განყოფილება33,050.00
განყოფილების უფროსი11,500.001,500.00
წამყვანი სპეციალისტი1850.00850.00
სპეციალისტი1700.00700.00
სამართალშემოქმედებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება44,500.00
განყოფილების უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი31,000.003,000.00
შიდა კონტროლის სამსახური1922,550.00
სამსახურის უფროსი12,300.002,300.00
სამსახურის უფროსის მოადგილე22,000.004,000.00
ანალიტიკური განყოფილება44,200.00
განყოფილების უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი21,000.002,000.00
სპეციალისტი1700.00700.00
ინსპექტირების განყოფილება1212,050.00
განყოფილების უფროსი11,500.001,500.00
მთავარი სპეციალისტი91,000.009,000.00
წამყვანი სპეციალისტი1850.00850.00
სპეციალისტი1700.00700.00
ტერიტორიული ორგანოები678451,285.00
კახეთის სატყეო სამსახური9361,735.00
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე12800.009,600.00
იურისტი1800.00800.00
უფროსი სპეციალისტი3750.002,250.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
საგარეჯო - გურჯაანის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი18590.0010,620.00
დედოფლისწყარო - სიღნაღის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი6590.003,540.00
ყვარელი - ლაგოდეხის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი16590.009,440.00
თელავი - ახმეტის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი29590.0017,110.00
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახური6342,045.00
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე7800.005,600.00
იურისტი1800.00800.00
უფროსი სპეციალისტი1750.00750.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
სიონის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
დასახელებარაო - ბასარგოთვის ფონდი
ტყის მცველი26590.0015,340.00
ალგეთის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი22590.0012,980.00
შიდა ქართლის სატყეო სამსახური6644,335.00
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე8800.006,400.00
იურისტი1800.00800.00
უფროსი სპეციალისტი1750.00750.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
გორის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი13590.007,670.00
კასპის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი12590.007,080.00
ხაშური - ქარელის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი24590.0014,160.00
მცხეთა - მთიანეთის სატყეო სამსახური7650,395.00
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე8800.006,400.00
იურისტი1800.00800.00
უფროსი სპეციალისტი2750.001,500.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
მცხეთა - ფასანაურის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი29590.0017,110.00
ბარისახოს სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი13590.007,670.00
თიანეთის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი16590.009,440.00
იმერეთის სატყეო სამსახური11172,345.00
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე12800.009,600.00
იურისტი1800.00800.00
უფროსი სპეციალისტი1750.00750.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
ხონი - წყალტუბოს სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი14590.008,260.00
ვანი - ბაღდათის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი21590.0012,390.00
ჭიათურა - საჩხერის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი25590.0014,750.00
ტყიბულის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი10590.005,900.00
ზესტაფონი - ხარაგაულის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი18590.0010,620.00
დასახელებარაო - ბასარგოთვის ფონდი
სამეგრელო - ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური7349,035.00
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე10800.008,000.00
იურისტი1800.00800.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
მესტიის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი11590.006,490.00
ხაიშის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი7590.004,130.00
ჩხოროწყუ - წალენჯიხის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი12590.007,080.00
კოლხეთი - მარტვილის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი24590.0014,160.00
სამცხე - ჯავახეთის სატყეო სამსახური7248,025.00
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე8800.006,400.00
იურისტი1800.00800.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
ახალციხე - ასპინძა - ახალქალაქის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი24590.0014,160.00
ადიგენის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი10590.005,900.00
ბორჯომის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი11590.006,490.00
ბაკურიანის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი10590.005,900.00
რაჭა - ლეჩხუმ - ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური8052,905.00
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე8800.006,400.00
იურისტი1800.00800.00
უფროსი სპეციალისტი1750.00750.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
ამბროლაურის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი18590.0010,620.00
ონის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი16590.009,440.00
ცაგერის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი13590.007,670.00
ლენტეხის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი15590.008,850.00
გურიის სატყეო სამსახური4430,465.00
დასახელებარაო - ბასარგოთვის ფონდი
სამსახურის უფროსი11,875.001,875.00
უფროსი მეტყევე11,500.001,500.00
მეტყევე6800.004,800.00
იურისტი1800.00800.00
ანალიტიკოსი1700.00700.00
საქმისმწარმოებელი1700.00700.00
ჩოხატაურის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი19590.0011,210.00
ოზურგეთი - ლანჩხუთის სატყეო უბანი
უბნის უფროსი1900.00900.00
ტყის მცველი12590.007,080.00