საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს 2017 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სამსახურითანამდებობის დასახელებასარგო
აპარატი1დირექტორი2950
2დირექტორის პირველი მოადგილე2850
3დირექტორის მოადგილე2600
4დირექტორის მოადგილე 2600
ადმინისტრაცია1სამსახურის უფროსი2100
2მთავარი სპეციალისტი (კანცელარია) 1200
3მთავარი სპეციალისტი (კანცელარია) 1200
4იურისტი1200
5მთავარი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობა) 1200
6მთავარი სპეციალისტი 1200
7მთავარი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსები)1200
სამშენებლო-საპროექტო სამსახური1სამსახურის უფროსი2100
2მოადგილე1700
3 მოადგილე1700
4 მენეჯერი1480
5მენეჯერი1480
6მენეჯერი1480
7მენეჯერი1480
8არქიტექტორი1480
9არქიტექტორი1480
10არქიტექტორი1480
11კონსტრუქტორი1480
12ხარჯთაღმრიცხველი1480
ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური1სამსახურის უფროსი2100
2სამსახურის უფროსის მოადგილე 1700
3სამსახურის უფროსის მოადგილე (მ/შ)1700
4ბუღალტერი1200
5მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები)1200
6მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები)1200
7მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები)1200
8მთავარი სპეციალისტი (ფინანსისტი)1200
9მთავარი სპეციალისტი 1200
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური1სამსახურის უფროსი2100
2მთავარი სპეციალისტი1200
3მთავარი სპეციალისტი1200
4სპეციალისტი800
5სპეციალისტი800
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური1სამსახურის უფროსი2100
2მთავარი სპეციალისტი1200
3მთავარი სპეციალისტი1200
4მთავარი სპეციალისტი 1200