2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კომპანია/ ორგანიზაციაპროექტის დასახელებადონორიხელმოწერის თარიღივალუტაშეთანხმებული თანხაათვისებული თანხაძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილიდარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილივალის ნაშთივალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელ . გადამცემი ხაზების კრედიტიKfW1999 წ . 15 თებEUR7,413,732.287,413,732.282,302,858.71957,474.095,110,873.5713,424,220.52
სს პროკრედიტბანკიმიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტიKFW1999 წ . 03 სექEUR1,810,352.881,810,352.88904,855.02634,049.55905,497.862,378,380.68
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტიIDA2002 წ . 18 სექUSD32,388,487.0132,388,487.0121,356,563.0216,114,437.0111,031,923.9926,975,260.54
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაე ლექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის II პ როექტი *KfW2002 წ . 18 სექEUR12,782,297.0312,782,297.038,271,352.983,450,238.693,759,002.879,873,396.94
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისაქართველოს ენერგოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობაKFW2003 წ . 01 დეკEUR190,024.79190,024.7963,880.3121,902.65126,144.48331,331.09
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაე ლექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი ( დამატე ბითი)IDA2004 წ . 19 ოქტUSD3,808,492.983,808,492.982,499,070.771,946,562.721,309,422.213,201,799.19
სოფლის განვითარების პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისოფლის განვითარების პროექტიIFAD2005 წ . 29 ივნUSD12,354,181.2112,354,181.216,345,829.901,211,372.226,008,351.3114,691,620.62
სოფლის განვითარების პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისოფლის განვითარების პროექტიIFAD2005 წ . 29 ივნGEL9,538,196.159,538,196.152,920,476.249,538,196.159,538,196.15
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროენერგიის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტიIDA2006 წ . 30 იანUSD722,654.22722,654.2264,346.07658,308.151,609,695.09
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელ . გადამცემი ხაზების კრედიტის რესტრუქტურირებული კრედიტიKfW2006 წ . 30 იანEUR549,722.81549,722.81549,722.811,443,901.93
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის I I პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტიKfW2006 წ . 30 იანEUR1,207,782.411,207,782.41405,772.74802,009.672,106,558.60
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაენერგომომარაგების სექტორული პროგრამაKfW2006 წ . 03 ივლEUR8,313,250.198,313,250.191,995,180.00636,678.836,318,070.1916,595,043.16
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემარე გიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის პროექტი ( ა ლავერდი)KfW2006 წ . 14 აგვEUR10,000,000.0010,000,000.003,999,999.961,039,726.296,000,000.0415,759,600.11
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზაKFW2007 წ . 09 მარEUR17,079,043.1717,079,043.171,034,839.5817,079,043.1744,859,814.79
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია IIEBRD2007 წ . 10 მაიUSD10,000,000.0010,000,000.007,857,142.811,216,128.702,142,857.195,239,714.40
შპ ს ხრამჰესი-2ენერგეტ იკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)JICA2008 წ . 17 დეკJPY#############2,954,862,209.00#############412,564,065.121,429,772,048.2531,462,133.92
შპს საქაერონავიგაციათბილისის აეროპორტის რადარით აღჭურვის პროექტიNATIXI2009 წ . 30 იანEUR4,690,000.004,690,000.00618,514.00392,697.274,071,486.0010,694,165.13
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრობათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I I ფაზა - ხელვაჩაურიKFW2009 წ . 06 აპრEUR6,700,000.006,699,257.821,339,800.00720,930.735,359,457.8214,077,151.91
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I I ფაზა - ბათუმის მერიაKFW2009 წ . 06 აპრEUR38,300,000.0038,300,000.007,660,200.004,581,091.5230,639,800.0080,478,498.68
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალიანების მოსახურების შესახებEBRD2009 წ . 17 აგვGEL38,971,982.1638,971,982.163,898,755.4538,971,982.1638,971,982.16
შპს ენერგოტრანსიმ აღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIBEIB2010 წ . 16 ივლEUR82,476,264.8782,476,264.886,846,069.782,513,625.4875,630,195.10198,650,270.45
შპს ენერგოტრანსიშავ ი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRDEBRD2010 წ . 16 ივლEUR59,193,644.9159,193,644.9115,692,875.372,259,761.4743,500,769.54114,259,121.27
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროაჭარის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2010 წ . 20 ივლEUR3,000,000.0030,000.008,750.00107,005.7321,250.0055,815.25
შპს კოკა - კოლასასამართლო მორიგების აქტი შპს " კ ოკა- კ ოლა"TURKEY2010 წ . 30 ივლUSD7,365,793.117,365,793.116,000,000.0025,940.531,365,793.113,339,637.31
შპს ენგურჰესიენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია IIIEBRD2010 წ . 27 აგვEUR20,000,000.0020,000,000.002,490,800.171,434,906.7717,509,199.8345,989,664.27
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაუ რბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IADB2011 წ . 30 ივნSDR49,559,548.0037,097,144.7637,097,144.76123,079,779.87
შპს ენგურჰესივარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციაEIB2011 წ . 20 ივლEUR20,000,000.0020,000,000.007,692.30419,540.1819,992,307.7052,511,795.40
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაბორჯომის წყალის პროექტიEBRD2011 წ . 12 აგვEUR1,532,199.111,532,199.11566,374.8259,012.53965,824.292,536,834.08
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაქუთაისის მუნიციპალური წყალის პროEBRD2011 წ . 12 აგვEUR3,054,726.203,054,726.201,437,518.24108,766.251,617,207.964,247,758.43
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაფოთის მუნიციპალური წყალის პროექტიEBRD2011 წ . 12 აგვEUR2,620,675.402,620,675.401,233,259.0495,866.081,387,416.363,644,187.81
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IIADB2012 წ . 13 იანSDR25,047,000.0019,489,588.1419,489,588.1464,661,963.44
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრა სტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზ ა III ( წ ყალი)KFW2012 წ . 15 თებEUR20,000,000.0010,860,075.232,607,000.00930,335.628,253,075.2321,677,527.40
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაწყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტიEIB2012 წ . 04 მაიEUR40,000,000.0040,000,000.00335,000.001,190,127.3139,665,000.00104,184,089.00
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , III ფაზა - სანიაღვრე სისტემაKFW2012 წ . 08 ოქტEUR6,988,338.99320,127.7734,468.15320,127.77840,847.60
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაწყლის ინფრასტრუქტურის განახლების I I პროექტიEIB2013 წ . 26 ნოეEUR40,000,000.0031,577,529.22856,567.0531,577,529.2282,941,538.25
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაჯვარი - ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტიEBRD2014 წ . 26 თებEUR25,205,000.0013,800,216.84444,620.9313,800,216.8436,247,649.55
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვაKFW2014 წ . 07 მარEUR20,000,000.00220,177.00342,007.53220,177.00578,316.91
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემარეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტიADB2014 წ . 17 მარSDR30,981,000.0030,464,467.14259,859.3430,464,467.14101,074,083.57
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემასაქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამაKfW2014 წ . 29 აპრEUR35,000,000.0021,776,606.071,165,000.00933,725.9820,611,606.0754,138,444.50
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IIIADB2014 წ . 03 ივნSDR64,205,000.0018,428,718.2718,428,718.2761,142,241.61
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემაელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტიIBRD2014 წ . 23 დეკUSD59,000,000.0030,911,877.77221,352.1730,911,877.7775,585,723.52
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IVADB2015 წ . 26 მარUSD108,000,000.0017,612,445.8817,612,445.8843,065,952.67
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიაქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2015 წ . 12 ნოეEUR4,300,000.0043,000.0035,038.4443,000.00112,943.80
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VADB2016 წ . 29 იანSDR23,005,000.005,048,084.455,048,084.4516,748,381.23
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VADB2016 წ . 29 იანUSD43,000,000.0079,333.2979,333.29193,985.76
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაქუთაისის წყალინარების პროექტიEIB2016 წ . 15 თებEUR100,000,000.000.00
შპს ქობულეთის წყალიქობულეთის წყალარინების პროექტიEBRD2016 წ . 28 მარEUR3,700,000.002,137,359.88265,933.8379,030.451,871,426.054,915,487.66
ბათუმის მერიაბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია , IV ფაზაKFW2016 წ . 16 მაიEUR30,000,000.002,896,486.72365,022.982,896,486.727,607,912.02
თბილისის მერიათბილისის ავტობუსების პროექტიEBRD2016 წ . 21 ივლEUR27,000,000.005,670,000.0083,193.755,670,000.0014,892,822.00
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდისაქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტიEBRD2016 წ . 28 სექEUR10,000,000.009,673,738.409,673,738.4025,409,041.28
შპს ენერგოტრანსიშავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხ აზის პროექტი_ KFW ( რესტრუქტურირე ბული)KFW2016 წ . 30 დეკEUR76,854,131.0076,854,131.0076,854,131.00201,865,060.48
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაურ ბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VIADB2017 წ . 24 თებUSD99,000,000.000.00
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიარუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტიEBRD2017 წ . 23 მარEUR1,132,707.261,132,707.26133,200.0010,623.07999,507.262,625,305.77