სამინისტროების შტატგარეშე თანამშრომლების ყოველთვიურ სარგოზე გაწეული ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ფინანსთა სამინისტრო51.266.5134.6208318.6-
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო80.6187.7165.7290.6401.3427.5
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო184.7508.9616.6808.3955.11078.3
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო50.7703.9900.91290.31283.7-
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო45.65180.4101.4128.2133.1
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო112.1230359.5551.1691.8699.8
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო39.182.1151.4236.9117.4100.8
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო14667.3177.7296.1301.8284
ენერგეტიკის სამინისტრო53.559.834.34642.459.2
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო121.756.165.896.3170.3-
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო51.266.6134.7208318.6239.8
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო67.891.54147571255.31681.1