საარსებო შემწეობის მიმღები 16 წლამდე პირების რაოდენობა სარეიტინგო ქულის სხვადასხვა ჯგუფებში, რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

არ აღემატება 30000_ს 30001_57000 57001_60000 60001_65000 65001-100000
ქ. თბილისი 16361839085913723487
გურია 138217971823991325
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 97561556111258
კახეთი 474951466008822857
იმერეთი 4130682680013304518
მცხეთა-მთიანეთი 14231609127219558
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 535758135719351745
სამცხე-ჯავახეთი 95011281382431121
ქვემო ქართლი 5093543269110462363
შიდა ქართლი 346549535049382504
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 309743245348923203