საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა სარეიტინგო ქულებისა და რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

არ აღემატება 30000_ს 30001_57000 57001_60000 60001_65000 65001-7000070001_100000
ქ. თბილისი 46900303753367552817986943
გურია 3921700682617134323203
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 384164057711423105550
კახეთი 12582199382618413510286382
იმერეთი 12332276383625632016309882
მცხეთა-მთიანეთი 4223705280413342091225
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 1611023325249442056553869
სამცხე-ჯავახეთი 248641975219875102286
ქვემო ქართლი 13260180722495407412284564
შიდა ქართლი 10551209292532435811945472
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 7943147102008350911397703