მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების განაწილება წევრთა რაოდენობისა და რეგიონების მიხედვით: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

1 წევრიანი ოჯახი 2 წევრიანი ოჯახი 3 წევრიანი ოჯახი 4 წევრიანი ოჯახი 5 წევრიანი ოჯახი 6 წევრიანი ოჯახი 7 და მეტ წევრიანი ოჯახი
ქ. თბილისი 1552512985101309107541726322177
გურია 399339302553206915221091804
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 377727611061708438271166
კახეთი 10562853952434469328319881460
იმერეთი 167141443783336938474829582078
მცხეთა-მთიანეთი 4042275213461311881497361
სამცხე-ჯავახეთი 31782964185416831360936653
ქვემო ქართლი 6608582241394037277616601208
შიდა ქართლი 7604710745784332309519751362
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2838440047985309452834942681
ზემო აფხაზეთი 6111---